Ochrana soukromí

Vážení zákazníci,

společnost Auto Palace Vysočany s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Přinášíme Vám proto následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů v rámci skupiny Volvo Car Group jsou obsaženy níže, v textu Zásad ochrany osobních údajů skupiny Volvo Car Group – v jejich textu se na naše zpracování vztahují ustanovení o autorizovaných prodejcích a servisních centrech; národní prodejní společností a tedy i správcem Vašich osobních údajů dle těchto zásad je v případě České republiky společnost Volvo Car Czech Republic s.r.o., IČ 63981726.

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve vašem případě zpracovává společnost Auto Palace Vysočany s.r.o. následující osobní údaje:

jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresa,

údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie, Vašich požadavků na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky Volvo,

údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny

a dále též údaje uvedené podrobně v Zásadách ochrany osobních údajů skupiny Volvo Car Group.

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti Auto Palace Vysočany s.r.o. pro účely zajištění Vaší informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Volvo je dobrovolné, Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto případě na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje takto zpracováváme po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či e-mailem zaslaným na naši adresu.

Zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme ke splnění právních povinností a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, se omezuje pouze na údaje, které jsou nezbytné pro splnění těchto povinností, doba jejich zpracování je dána dobou smluvních povinností (např. záruka), či vyplývá z příslušných právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy).

Další účely a doby zpracování Vašich osobních údajů, společné pro zpracování v rámci skupiny Volvo Car Group, jsou obsaženy v Zásadách ochrany osobních údajů skupiny Volvo Car Group.

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze společnosti Volvo Car Czech Republic s.r.o. a dále subjektům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek, které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.

Další podrobnosti o předávání, či zpřístupňování Vašich osobních údajů jsou obsaženy též v Zásadách ochrany osobních údajů skupiny Volvo Car Group.

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující práva:

– právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

– právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné,

– právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

– právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

– máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytl a které automatizovaně zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

– kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Auto Palace Vysočany s.r.o., Poděbradská 30, 190 00 Praha 9, či e-mailem na adrese gdprAPSporilov@autopalace.cz.


Zásady ochrany osobních údajů

Rozsah a účel

Tento postup platí pro Zpracování osobních údajů zákazníků ve všech společnostech Volvo Car Group (dále jen „Volvo Cars“ nebo „my“, „nás“, „naše“). Účelem těchto zásad je poskytnout našim současným, bývalým i potenciálním zákazníkům (dále společně nazývaným „zákazníci“ nebo „vy“) obecné informace o:

– Okolnostech, za kterých shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

– Typech osobních údajů, které shromažďujeme

– Důvodech pro shromažďování vašich osobních údajů

– Způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji

– Odpovědnost za zpracování osobních údajů mezi jednotlivými právními subjekty Volvo Cars a

– Kontaktujte nás, pokud potřebujete informace o uplatnění svých práv v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

Tento postup je průběžně aktualizován, aby odrážel opatření, která podnikla společnost Volvo Cars v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Správce

Společnost Volvo Car Corporation (švédská právnická osoba s registračním číslem 556074-3089) je správcem v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů pro výzkum a vývoj nových a současných modelů automobilů a rovněž pro určité globální služby nabízené zákazníkům. Dále je společnost Volvo Car Corporation správcem v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely monitorování kvality vozidel a případné bezpečnostní svolávací akce, jakož i pro účely splnění regulačních požadavků.

Každá národní prodejní společnost společnosti Volvo Cars je obecně odpovědná za marketing, prodej a vztahy se zákazníky, stejně jako za specifické služby na svém trhu. V rámci zpracování osobních údajů za těmito účely jsou správcem dat prodejní společnosti na úrovní států. Na trzích, kde nepůsobí národní prodejní společnost, má obvykle stejnou odpovědnost jako tato společnost dovozce. Z tohoto důvodu je v těchto případech správcem dovozce. Společnost Volvo Cars vyžaduje smluvně od svých prodejců a opravářů dodržování veškerých pravidel a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Upozorňujeme však, že společnost Volvo Cars a její autorizovaní prodejci a opraváři jsou samostatné právní subjekty a že obecně neneseme odpovědnost za případy, kdy se tito prodejci a opraváři neřídí zákony. Máte-li dotazy ohledně využívání vašich osobních údajů vaším prodejcem nebo opravářem, obraťte se přímo na příslušného prodejce nebo opraváře.

Zásady zpracování údajů

Zpracování vašich osobních údajů tvoří významnou část námi poskytovaných produktů a služeb. Vážíme si důvěry, kterou nám dáváte tím, že nám poskytujete své osobní údaje, a vaše soukromí považujeme za neodmyslitelnou součást služeb, které nabízíme. V zájmu ochrany vašich osobních údajů a současně za účelem zvýšení hodnoty pro zákazníky a poskytování lepších a bezpečnějších jízdních zážitků budeme dodržovat následujících pět obecných zásad.

Svoboda volby

Vaše osobní údaje náleží vám. Ohledně nastavení ochrany osobních údajů si nechceme nárokovat žádné požadavky; našim cílem je navrhnout naše služby tak, abyste si mohli vybrat, zda s námi své osobní údaje chcete či nechcete sdílet.

Vyvážení zájmů

Tam, kde je zpracování vašich osobních údajů nezbytné z důvodu dosažení legitimního zájmu, a pokud tento zájem převažuje nad potřebou chránit vaše soukromí, můžeme určité osobní údaje zpracovávat, aniž bychom získali váš souhlas, pokud to umožňuje zákon. V určitých dalších situacích můžeme také pracovat s vašimi osobními údaji bez vašeho souhlasu, je-li to nutné v souladu s platnými právními předpisy. Další informace naleznete v části „Souhlas“ níže.

Proporcionalita

Společnost Volvo Cars bude pracovat pouze s údaji svých zákazníků tam, kde je to vhodné, na místě a nutné s ohledem na důvod, za kterým byla tato data poskytnuta. Naším cílem je vaše osobní údaje anonymizovat, pokud lze určitou funkci či službu zajistit pomocí anonymních dat. Pokud zkombinujeme anonymní nebo jiné než osobní údaje s vašimi osobními údaji, bude s nimi zacházeno jako s osobními údaji tak dlouho, dokud zůstanou v této kombinaci.

Transparentnost a bezpečnost

Společnost Volvo Cars považuje způsob zpracování osobních údajů a účel jejich shromažďování za naprosto transparentní. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás také zcela zásadní, neboť chránit to, co je důležité pro vás, je jednou ze základních hodnot společnosti Volvo Cars. Společnost Volvo Cars svým zákazníkům na vyžádání poskytne další informace týkající se našeho zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

Dodržování právních předpisů

Společnost Volvo Cars je zavázána k dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů, které upravují ochranu soukromí a údajů, a to v každé zemi, ve které působí. V případě potřeby způsob zpracování vašich osobních údajů upravíme, jak je popsáno v těchto zásadách, abychom zajistili soulad s právními předpisy.

Osobní údaje, které společnost Volvo Cars o vás a o vozidle shromažďuje, budou použity k následujícím účelům:

– Poskytovat vám produkty a služby, včetně ověření, zda splňujete podmínky pro některé nákupy a služby, a nabízet vám vylepšené nabídky a zkušenosti;

– Informovat vás o změnách v našich produktech a službách, jako jsou například, ale ne pouze, změny našich podmínek a zásad;

– Zasílat vám informace o nových produktech, službách a událostech;

– Poskytovat podporu a služby k vozidlu (záruční servis, informace o svolávacích akcích atd.);

– Pro účely vývoje produktů, například je-li nutné zvýšit výkon vozidla, kvalitu a bezpečnost;

– Vyhodnocovat a zlepšovat naše nabídky a komunikaci se zákazníky;

– Být v souladu se zákonnými požadavky nebo požadavky úřadů;

– Informovat vás o našich produktech a službách a identifikovat ty, které mohou být pro vás zajímavé;

– Provádět průzkum trhu; a

– Pro účely analýzy a profilování zákazníků (včetně online a sociálních sítích) prováděných námi a našimi vybranými dodavateli.

Užitečné definice

Společnost Volvo Cars používá v těchto zásadách níže uvedené definice:

– „Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů;

– „Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

– „Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (‚subjekt údajů‘); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, která může být přímo či nepřímo identifikována zejména podle identifikátoru, jakým je například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, on-line identifikátor, nebo podle jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby;

– „Zpracováním“ se rozumí jakýkoli úkon nebo soubor úkonů, které jsou prováděny s osobními údaji nebo se souborem osobních údajů, mimo jiné také prostřednictvím automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, omezení, vymazání nebo zničení;

– „Citlivými osobními údaji“ se rozumí osobní údaje odhalující rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, jakož i zpracování genetických údajů, biometrických údajů pro účely jednoznačné identifikaci fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Sběr dat

Je pravděpodobné, že nám informace o vás nebo o vašem vozidle poskytnete během využívání služeb společnosti Volvo Cars spojených či nespojených s vozidlem nebo při jiném způsobu kontaktu se společností Volvo Cars, jako například prostřednictvím našich webových stránek či v zákaznických centrech (v této souvislosti upozorňujeme, že telefonní hovory mohou být, s vaším souhlasem, za účelem zajištění kvality nahrávány). Tyto údaje můžeme také získat od našich autorizovaných prodejců, servisů a dalších třetích stran. Tyto údaje mohou zahrnovat:

– Vaše kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu atd.);

– Demografické údaje (věk, stav, složení domácnosti atd.);

– Informace o vozidle (identifikační číslo vozidla (VIN), model, datum nákupu, historie oprav atd.);

– Lokalizační údaje generované vašimi činnostmi (navigační pomoc, vyhledávací dotazů, sdílení polohy atd.); a

– Data týkající se nákupu a používání našich produktů a služeb (zákaznických preferencí a nastavení, historie nákupů, Volvo ID atd.).

Váš vůz bude také automaticky shromažďovat údaje vztahující se k vozidlu a jeho okolí, především technické povahy a nesouvisící přímo s vámi jako člověkem. Tyto údaje („data zaznamenávaná vozidlem“) jsou obvykle spojeny s identifikačním číslem vozidla (VIN), a proto je možné vás jejich prostřednictvím identifikovat. Data zaznamenávaná vozidlem mohou zahrnovat:

– Bezpečnostní informace (např. o rozvinutí airbagů nebo spuštění předpínačů bezpečnostních pásů, zda jsou okna a dveře zamčené nebo otevřené atd.);

– Stav funkčnosti systému (z motoru, pedálu akcelerace, řízení a brzd atd.);

– Jízdní údaje (rychlost vozidla, použití brzdového pedálu a pedálu akcelerace, pohyb volantu atd.);

– Lokalizační údaje (poloha vozidla v případě nehody atd.); a

– Údaje o okolním prostředí (teplota vně vozidla, snímky atd.).

Informace o určitých údajích zaznamenávaných vozidlem jsou uvedeny také v uživatelské příručce.

Při sběru a zpracování citlivých osobních údajů postupujeme obzvlášť opatrně a v souladu s platnými zákony uplatňujeme doplňující opatření. Abychom předešli sporům, je nutno zmínit, že platné právní předpisy mohou považovat za citlivé osobní údaje také údaje jiného druhu.

Upozornění

Všude tam, kde je to rozumně možné, nebo to vyžadují platné zákony, vám v souvislosti se shromažďováním nebo zaznamenáváním vašich osobních údajů poskytneme (i) specifické informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, (ii) totožnost správce (iii) totožnost jakékoliv třetí strany, jíž mohou být tyto údaje zpřístupněny, a (iv) další informace, které mohou být nezbytné pro zajištění ochrany vašich práv. Výše uvedené informace mohou být například poskytnuty v případě, že si zakoupíte vozidlo, dále v informačním systému vozidla, v mobilních aplikacích vyvinutých společností Volvo Cars, na webu www.volvocars.com nebo jinak ve smlouvě, kterou uzavíráte se společností Volvo Cars.

Souhlas

Všude tam, kde je to rozumně možné, nebo to vyžadují platné zákony, budeme před shromážděním nebo používáním vašich osobních údajů vyžadovat váš souhlas. Žádost o souhlas bude jasná a konkrétní a poskytne vám racionální informace, na jejichž základě budete moci učinit své rozhodnutí. Nikdy nebudeme brát váš souhlas jako samozřejmost. Naopak se vždy jasným a transparentním způsobem ujistíme, že souhlasíte. Váš souhlas bude dobrovolný a může být vždy odvolán, například ukončením konkrétní služby nebo kontaktováním společnosti Volvo Cars na adrese uvedené v části „Informace a přístup“ níže. Nedáte-li nám svůj souhlas, může se stát, že nebudete moci využívat naše služby nebo jejich části.

Shromažďování a zpracování osobních údajů bez souhlasu

Shromažďování a využívání údajů zaznamenávaných vozidlem může být nezbytné pro (i) techniky provádějící diagnostiku a opravy závad ve vozidlech během servisu a údržby vozidel, (ii) vývoj produktů společnosti Volvo Cars, jako například pro vylepšování kvality a bezpečnostních prvků vozidel, (iii) plnění závazků společnosti Volvo Cars v rámci záruky, a (iv) splnění zákonných požadavků. Při shromažďování nebo používání údajů zaznamenávaných vozidlem pro tyto účely a pro podobné oprávněné zájmy sledované společností Volvo Cars nebudeme obecně usilovat o váš souhlas, pokud to nebude považováno v jednotlivých případech za nezbytné, nebo pokud tak nebudou vyžadovat platné právní předpisy.

Aplikace třetích stran

Můžete přistupovat k aplikacím a jiným službám spojeným s vozidlem, poskytovaných však třetí stranou, které mohou například vyžadovat přenos údajů o poloze vozidla a dalších údajů, zaznamenaných vozidlem, této třetí straně. Společnost Volvo Cars není zodpovědná za shromažďování nebo používání osobních údajů v aplikacích nebo službách poskytovaných třetí stranou a doporučuje, abyste před jejich použitím pečlivě prozkoumali příslušné podmínky (a jakékoli zásady týkající se integrity) těchto aplikací nebo služeb. Máte-li dotazy týkající se používání vašich osobních údajů určitou třetí stranou, obraťte se přímo na tuto třetí stranu.

Mezinárodní převody

Společnost Volvo Cars smí převádět vaše osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor s odlišnou legislativou upravující ochranu osobních údajů. To zahrnuje země, u kterých Komise EU nepovažuje úroveň ochrany osobních údajů za odpovídající. Pokud k tomuto dojde, společnost Volvo Cars zajistí, že bude existovat právní základ pro převod v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Dále budete informováni o zákonném odůvodnění, o přijatých opatřeních a o tom, kde získáte informace o těchto opatřeních.

Používání údajů

U většiny procesních úkonů můžete naše využívání vašich osobních údajů ukončit, a sice aktualizováním svých preferencí, ukončením konkrétní služby, odvoláním svého souhlasu se zpracováním, kontaktováním společnosti Volvo Cars na adrese uvedené v části „Informace a přístup“ níže, případně jinak podle našich pokynů. Nicméně, a nevyplývá-li z platných právních předpisů něco jiného, ve většině případů není možné ukončit proces zpracování následujících osobních údajů:

– Souvisejících s některými úkony shromažďování a dalšího zpracování údajů zaznamenávaných vaším vozidlem, které se týkají bezpečnosti, kvality a zlepšování produktu;

– Které provádíme, abychom vám posílali důležitá upozornění, jako jsou například změny v našich podmínkách a zásadách nebo v případě bezpečnostních svolávacích akcí; a

– Které provádíme za účelem plnění našich právních závazků.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách nebo účelů, o kterých jste byli jinak informováni. To znamená, že pokud jste souhlasili se zpracováním vašich osobních údajů, budeme tato data uchovávat po dobu trvání obchodního vztahu (a případně do ukončení záruční doby), nebo dokud od tohoto souhlasu neustoupíte. Pokud odvoláte svůj souhlas, můžeme i přesto uchovávat určité osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění našich zákonných povinností a také pro případnou naši obranu v právních sporech. Pokud jsme nedostali váš souhlas ke zpracování, osobní údaje budou shromažďovány pouze v rozsahu, který nám umožňuje zákon.

Kvalita údajů

Při zpracování vašich osobních údajů je naším cílem zajistit jejich správnost a aktuálnost. Nesprávné nebo neúplné osobní údaje se pokoušíme smazat nebo opravit. Více informací týkajících se vašeho práva na zajištění přesnosti vašich osobních údajů, které uchováváme, naleznete v části „Informace a přístup“ níže.

Informace a přístup

Jak je uvedeno v části „Upozornění“ výše, můžeme vám poskytnout konkrétní informace týkající se našeho zpracování vašich osobních údajů při jejich shromažďování nebo zaznamenávání. Máte právo požadovat (i) kopii osobních údajů, které o vás ukládáme, (ii) opravu nebo odstranění osobních údajů, které považujete za nepřesné, a (iii) odstranění vašich osobních údajů a za určitých okolností omezení našeho zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo vznést námitky proti našemu zpracování vašich osobních údajů, jakož i získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a nechat je předat jinému správci.

Žádosti by měly být zaslány právnímu subjektu uvedenému v závěru tohoto dokumentu. Vaše žádosti budou vyřizovány rychle a řádným způsobem. V případě, že platné právní předpisy vyžadují správní poplatek za splnění takové žádosti, může být tento poplatek ze strany společnosti Volvo Cars účtován. Kromě toho můžete mít přístup k přehledu některých svých osobních údajů, které jste společnosti Volvo Cars sami poskytli přímo a které společnost uchovává, a tyto své osobní údaje opravovat nebo aktualizovat, a to po přihlášení se ke svému účtu na spotřebitelském portálu společnosti Volvo Cars nebo k podobné službě nabízené na lokálním trhu. Další informace o svých právech získáte u našeho úředníka pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na našeho úředníka pro ochranu osobních údajů naleznete na konci tohoto dokumentu.

Zabezpečení

Společnost Volvo Cars přijala vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, náhodné ztrátě nebo změně, neoprávněnému odtajnění nebo přístupu a jakékoliv jiné podobě nedovoleného zpracování.

Zpřístupnění třetím stranám

Společnost Volvo Cars může sdílet vaše osobní údaje:

– mezi divizemi Volvo Cars;

– s autorizovanými prodejci a opraváři společnosti Volvo Cars za účelem distribuce nabídek produktů a služeb a dalších sdělení; s dalšími obchodními partnery za účelem distribuce nabídek produktů a služeb a dalších informací nebo pro účely výzkumu a vývoje;

– v souvislosti s prodejem nebo převodem subjektu Volvo Cars nebo jeho aktiv;

– v souladu se zákonem, například v souvislosti s úředním šetřením, sporem nebo jiným právním procesem či žádostí;

– když se v dobré víře domníváme, že je zpřístupnění nutné za účelem ochrany našich práv, například za účelem prošetření možného porušení našich smluvních podmínek, nebo za účelem zjištění, prevence nebo odhalení podvodu či jiných bezpečnostních problémů

– s ostatními obchodními partnery nebo třetími stranami, pokud jste se rozhodli přijímat jejich služby a oprávnili jste je k vyžádání údajů ze systému Volvo Cars (např. v případě služby Volvo In-car Delivery);

– s ostatními dodavateli našich výrobků a služeb, kteří s námi spolupracují v souvislosti s výše popsaným využitím, např. poskytovatelům bezdrátového připojení, společnostem, které hostují nebo provozují naší webovou stránku, odesílají zprávy, provádějí analýzu údajů, zpracovatelům kreditních karet nebo poskytovatelům systémů, kteří jsou zapotřebí ke zpracování, ukládání nebo správě finančních informací a informací o kreditních kartách; a

– s poskytovateli služeb v nouzové situaci, jako např. orgánům vymáhání práva, poskytovatelům asistenčních služeb na cestách a poskytovatelům ambulančních služeb tak, aby mohly být zajištěny příslušné služby (např. podpora Volvo On Call v případě nouze).

Jako obecné pravidlo bude subjekt Volvo Cars jakožto správce vašich osobních údajů zpřístupňovat vaše osobní údaje třetí straně pouze tehdy, pokud obdrží váš souhlas. Nicméně, umožňuje-li to zákon, vaše osobní údaje můžeme sdílet i bez vašeho souhlasu, pokud nepovažujeme váš souhlas za nutný nebo pokud není vyžadován zákonem, v následujících situacích:

– je-li zpřístupnění vyžadováno zákonem; a

– kdy je zveřejnění nezbytné pro účely legitimního zájmu sledovaného společností Volvo Cars (například za účelem ochrany našich zákonných práv, jak je popsáno výše).

Zpracování dat naším jménem

Přístup k vašim osobním údajům omezujeme na zaměstnance a dodavatele společnosti Volvo Cars, kteří tyto informace potřebují používat, aby je mohli zpracovávat naším jménem, ​​a kteří jsou smluvně povinni zachovávat bezpečnost a důvěrnost těchto vašich osobních údajů. Naším cílem je vybrat takovou možnost pro služby zpracování dat, která nejlépe ochrání integritu vašich osobních údajů vůči jakékoliv třetí straně. Některé z těchto zpracovatelských aktivit mohou být prováděny mimo EHP dle specifických právních podmínek vyžadovaných právem příslušného státu.

Marketing

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám, ani s nimi obchodovat, pokud k tomu nebudeme mít váš souhlas. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely, pokud k tomu neobdržíme váš souhlas. Pokud jste takový souhlas poskytli, ale nepřejete si dostávat marketingové materiály od třetí strany, obraťte se na tuto třetí stranu přímo. Může vám poskytovat informace týkající se nových produktů, služeb, akcí nebo podobných marketingových aktivit. Chcete-li se odhlásit od odběru konkrétního e-mailového newsletteru nebo podobné komunikace, postupujte podle pokynů v příslušné zprávě. Prostřednictvím svého účtu na spotřebitelském portálu Volvo Cars nebo u podobné služby nabízené na vašem místním trhu se také můžete odhlásit z konkrétních typů komunikace společnosti Volvo Cars nebo změnit dříve zadané předvolby.

Webové stránky a cookies

Obecně platí, že můžete navštívit webové stránky Volvo Cars, aniž byste nám sdělili, kdo jste nebo o sobě sdělovali jakékoli informace. Abychom vám však mohli poskytnout určité služby nebo nabídky, potřebujeme často zaznamenávat určité položky osobních údajů, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Můžeme také shromažďovat (pomocí souborů cookie) anonymní informace o tom, jak jste před záznamem použili naše webové stránky. Tyto informace pro nás budou užitečné, abychom mohli nadále vylepšovat naše webové stránky nebo marketing. Každá webová stránka společnosti Volvo Cars přístupná našim zákazníkům obsahuje informace týkající se našeho používání cookies. V některých zemích existuje také on-line postup pro přijetí nebo odmítnutí cookies. Více informací o používání cookies získáte v článcích publikovaných ve vaší zemi na adrese volvocars.autopalace-vysocany.cz/cookies.

Apps

Jestliže si stáhnete některou z našich aplikací nebo pokud si ji zaregistrujete, možná budete muset odeslat své osobní údaje, například, své jméno, e-mailovou adresu, číslo telefonu a ostatní registrační údaje. Dále, když používáte naše aplikace, můžeme sbírat jisté informace automaticky, a to především technické informace k vašemu mobilnímu zařízení a informace o tom, jakým způsobem používáte aplikaci. Podle toho, jakou konkrétní aplikaci používáte, a pouze na základě vašeho souhlasu se sběrem těchto informací, můžeme sbírat také informace uložené ve vašem zařízení, a to včetně kontaktních informací, informací o poloze a nebo jiném digitálním obsahu. Další podrobnosti k typům informací, které shromažďujeme, najdete v oznámení o informacích a/nebo ve speciálních oznámeních k jednotlivým aplikacím.

Služby a aplikace třetích stran

Některé aplikace třetích stran, které stáhnete, které jsou předinstalovány nebo do kterých se můžete zaregistrovat, mohou obsahovat samostatné podmínky a zásady ochrany osobních údajů, jež platí bez ohledu na naše zásady ochrany osobních údajů. Společnost Volvo Cars není zodpovědná za používání osobních údajů v aplikacích nebo službách od třetí strany. Doporučujeme, abyste si před zaregistrováním, stažením a používáním pozorně prostudovali smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů jednotlivých služeb a aplikací třetích stran. Dále doporučujeme po stažení sledovat možnosti volby ochrany soukromí a nastavení v aplikacích třetích stran.

Děti

Naše služby nejsou určeny k použití dětmi. Vědomě nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní údaje o dětech do 13 let a těmto dětem naše produkty a služby ani nenabízíme. Pokud nám dítě poskytlo své osobní údaje, rodič nebo opatrovník tohoto dítěte nás smí kontaktovat a požádat o vymazání těchto údajů z našich záznamů. Pokud se domníváte, že můžeme mít jisté informace od dítěte mladšího 13 let, kontaktujte nás prosím. Pokud se dozvíme, že jsme náhodou shromáždili osobní informace o dítěti mladším 13 let nebo mladším než je příslušný minimální věk dle jurisdikce, podnikneme opatření, abychom tyto informace co nejdříve vymazali.

Monitorování

V důsledku právních požadavků jsme povinni monitorovat funkci našeho systému, včetně vozidel, která jsme vyrobili. To znamená, že u těchto vozidel zaznamenáváme některé vybrané údaje.

Podání stížnosti úřadu dozoru

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu se zákony a předpisy o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Zástupce pro ochranu osobních údajů

Úředníka Volvo pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

E-mailová adresa:

globdpo@volvocars.com

Poštovní adresa: Volvo Car Corporation, K rukám: The Data Protection Officer, HB3S, 405 31 Göteborg, Švédsko.

Kontaktní údaje

Pro uplatnění vašich práv na získání informací nebo přístupu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, musíte kontaktovat divizi Volvo Cars odpovědnou za zpracování údajů (viz část „Správce“ výše).


Zveřejněno 18. 5. 2018

Objednat servis Testovací jízda Nový vůz Kontakt
Nahoru